Automaattinen-Maalausrata​

Maalattavat tuotteet kulkevat vaunuissa koko maalausprosessin eri vaiheet läpi. Tämä mahdollistaa pienet käsittelykulut vaiheiden välillä ja nopeuttaa tuotteiden läpimenoaikaa sekä pienentää henkilöstön työmäärää. Maalausradan ansiosta tuotannon volyymi ja laatu on hyvä manuaaliseen maalausjärjestelmään verrattuna. Tuotantoa voidaan siten pyörittää keskeytyksettä ja joustavasti suuriakin tavaramääriä käsitellessä.

Yleistä

Maalaustilassa oleva väri-ruiskuautomaatio sallii joustavan värien vaihdon pienellä hukalla sekä automaattisen maalikulutuslaskennan. Tämä mahdollistaa asiakaskohtaisen räätälöinnin määrän ja toimitusaikataulujen suhteen. Odotusaika saadaan minimoitua, jolloin tuotteiden kiertoaika pienenee huomattavasti.

Maalattavan tuotteen kierto maalausvaiheiden läpi tuotannossa

Vaunuihin lastaus

Tuotteet lastataan vaunuihin roikkumaan hissi- ja nostinpaikoissa. Vaunu lasketaan hissillä optimaaliseen korkeuteen lastausta varten, jolloin lastaus on nopeaa ja vaivatonta. Kun vaunu on lastattu, nostetaan se hissillä takaisin radalle ja lähetetään joko sinkopuhdistukseen tai pesuun. Tiloissamme on käytössä tällä hetkellä kaksi hissiä, jotka mahdollistavat suuren tulevan tavaravirran käsittelenusen vähällä työntekijämäärällä.

Sinkopuhdistus

Tehokkaan puhdistussingon avulla metalliosat puhdistetaan raepuhalluksella ennen maalausta. Singon ansiosta puhdistus on tasalaatuista sekä nopeaa: vaunun keskimääräinen puhdistusaika on n. 3-5 minuuttia. Singosta vaunu tulee maalauksen odotusalueelle. Tämä säästää työaikaa ja energiaa verrattuna manuaaliseen rautaraepuhallukseen. Työajan säästö voi olla tuotteesta riippuen useita tunteja per vaunu, kun puhdistettavien osien pintalaatuvaatimus on merkitsevä, kuten esim. laivateollisuudessa. Sinko suodattaa ulos puhallettavan ilman automaattisesti, ja kaksinkertaisen syklonijärjestelmän avulla puhdistuslika saadaan kerättyä edelleen käsiteltäviksi.

Pesutila

Tilassa pestään ja kuivataan ne tuotteet jotka tarvitsevat pintapuhdistuksen rasvasta ja liasta mutta eivät sovellu rautaraepuhdistukseen. Vaihtoehtoina ovat hiekkapuhallus tai hiekkapesu sekä käsin suoritettava rasvanpoisto. Pesutilasta kappaleet tulevat maalauksen odotusalueelle.

Maalaus

Puhdistuksen jälkeen vaunu ohjataan maalaamoon. Maalaamossa on vaunuhissi jolla maalari voi nostaa maalattavat kappaleet sopivalle korkeudelle. Maalaus tapahtuu staattisilla korkeapaineruiskuilla jotka pienentävät maalihukkaa huomattavasti sekä nopeuttavat maalaustyötä. Maali tulee ruiskuihin automaattisekoittimista jotka mittaavat myös maalikulutuksen. Maalaamossa on erittäin tehokas lattian kautta toimiva ilmanvaihto joka takaa maalipinnan laadun, kun maalipöly poistetaan tilasta eikä se siten pääse tarttumaan maalattuihin kappaleisiin. Ilmanvaihto pitää maalaamon ilmankosteuden oikeana. Suodatettu tuloilma tulee maalaamon katosta. Ilmastointiautomatiikka pitää maalaamotilan alipaineisena ympäristöön nähden, jolla maalauspölyn leviäminen muihin tiloihin maalaamosta estetään.

Haihduttamo

Maalaamosta vaunut tulevat haihduttamoon odottamaan uuniin pääsyä. Tarkoituksena on saada ohennemäärää pienemmäksi ennen kuivausuuniin viemistä. Haihduttamo toimii myös odotusvarastona uuniin meneville vaunuille. Vaunut menevät automaattisesti uuniin haihdutusaikojen täytyttyä uunin täyttöasteesta riippuen.

Jäähdytys

Uunista vaunut tulevat jäähdyttämöön jossa tuotteiden lämpötila laskee niin että maalipinta kestää käsittelyn tai uuden moniväri- tai monikerrosmaalauksen. Ne vaunut joissa maalaukset ovat valmiit menevät purkupaikoille jälkikäsiteltäviksi ja pakattavaksi.

Automaatio

Maalausradan automaatiota säädetään ohjauspaneelista maalaustoiminnan tarpeita vastaavaksi. Automaatio huolehtii vaunujen liikkumisesta oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan, käyttäjän toiveiden mukaan. Automaatio hallitsee radan automaattiovia ja käyttää puhdistussinkoa vaunujen etenemisen mukaan, sekä säätelee uunin lämpötilaa ja suojausta. Järjestelmä huomioi myös hissit sekä erillisen sinkoradan, ja synkronoi niiden käytön pääradan kanssa. Käyttäjä hallitsee rataa ohjauspainikkein, joiden avulla vaunun kulkua voidaan ohjelmoida sekä muuttaa tai pysäyttää. Automaatio pitää huolen vaunujen esteettömästä kulusta jotta törmäyksiltä vältytään. Automaattiradan ansiosta pystymme käsittelemään isojakin materiaalivirtoja vähäisellä henkilötyömäärällä..

Maalivarasto

Maalaamoon liittyy maalivarasto josta maalit, kovettajat sekä ohenteet pumpataan tynnyreistä linjoja pitkin maalaamon automaattisekoittajille. Tämä menetelmä vähentää työmäärää maalaamossa pienentämällä esimerkiksi maalien sekoitus- ja siirtoaikoja sekä ruiskujen puhdistusaikoja huomattavasti. Maalivarastossa käsitellään maali- ja ohennejäte sekä muovijäte uudelleen kierrättäväksi.